Προτάσεις και μετρήσιμοι στόχοι για την διαχείριση απορριμάτων και την ανακύκλωση στην Χίο

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η  Ανακύκλωση αποτελεί θεμέλιο της Προστασίας Περιβάλλοντος και για εμάς προτεραιότητα.

Δεν είναι μόδα, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, η προώθηση και η εγκαθίδρυση της στην καθημερινότητα μας και είναι εκείνη που θα συμβάλει στην επιτυχία μας.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο σε βιοτικό, κοινωνικό , όσο και σε οικονομικό επίπεδο εξοικονόμησης πόρων και νέων θέσεων εργασίας.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την εναρμόνιση του συνόλου των Ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο, δημιουργήθηκαν αδιαμφισβήτητα τα εργαλεία εκείνα που επιτρέπουν την άμεση ανάπτυξη της.

Οι στόχοι που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο είναι γνωστοί. ΣΚΟΠΟΣ μας είναι η ΕΠΙΤΕΥΞΗ τους, διάμεσου της ορθολογικής και οριζόντιας εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων  τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων και την άμεση υλοποίηση τους από το σύνολο των τμημάτων και δραστηριοτήτων του Δήμου.

Έχουμε την βούληση , διαθέτουμε την γνώση, ώστε μετά και την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης να προχωρήσουμε  τις τομές εκείνες που θα το μετατρέψουν, σε ένα υλοποιήσιμο στρατηγικό πλάνο για την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών  που θα θέσουν την ΧΙΟ μας πρότυπο πράσινης ανάπτυξης σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Είναι αναγκαίο, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων να συμβαδίζει απόλυτα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο για την Ανακύκλωση, ώστε να απαιτήσουμε την συνδρομή και αρωγή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων προς την ΕΠΙΤΕΥΞΗ του στόχου μας για το σύνολο της Χίου.

Σημείο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ για εμάς αποτελεί η ΑΜΕΣΗ εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνο με τις ανάγκες της ΧΙΟΥ με γνώμονα την ανταποδοτικότητα στους ενεργούς Πολίτες.

Πυλώνας της Ανακύκλωσης είναι η κυκλική οικονομία και επιδίωξη του προγράμματος μας, είναι η διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων, όλων των παραγωγών απορριμμάτων, σε ένα πλαίσιο λειτουργικό , ευέλικτο που θα διακρίνεται από την αμεσότητα επικοινωνίας και την αρχή της αποτελεσματικότητας μεταξύ Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτών.

Δυστυχώς η ΧΙΟΣ σήμερα δεν έχει να επιδείξει ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της Ανακύκλωσης αντίθετα ο νευραλγικός αυτός τομέας βρίσκεται εγκλωβισμένος στην στασιμότητα, την αδράνεια και τις λανθασμένες αποφάσεις.

Διανύοντας το 2019 η Δημοτική Αρχή βρίσκεται εκτός ποσοτικών στόχων Εθνικού Πλαισίου και Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης με πολύ μικρό έργο ανακύκλωσης πλην των ρευμάτων αποβλήτων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης . Δυστυχώς τα ογκώδη και αδρανή απόβλητα δεν αποτελούν εξαίρεση  από τα ανωτέρω. Επιπλέον δεν έχει ληφθεί στα υπόψη η συμμέτοχη των Δημοτών αλλά ούτε και η εφαρμογή των υποχρεώσεων τους εντος ενός πλαισίου άμεσης ανταπόδοσης για την συμμέτοχη τους στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι προγραμματικές μας θέσεις  θέτουν απέναντι μας μονό τον χρόνο , συγκεντρώνοντας γύρω μας μόνο συμμάχους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές υποδοχής και επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς επίσης τις δυνατότητες των διαθέσιμων αδειοδοτημένων χώρων στη Χίο και τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου  να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνει:

1) Την άμεση λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων  ενόψει του επικείμενου κορεσμού των διαθέσιμων  χώρων υγειονομικής ταφής.

2) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος 2020.

3) Την αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους .

4) Την παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost) για χρήση τόσο από τις δημοτικές αρχές όσο και από τους πολίτες.

Το σχέδιο κανονισμού « Ανακύκλωση & Περιβάλλον» για την Χίο μας περιλαμβάνει την άμεση εφαρμογή των παρακάτω :

 • Άμεση λειτουργία του υπό μελέτη Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με στόχο την επιτυχή διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών , την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού και την μηδενική διάθεση και εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών στον ΧΥΤΑ.
 • Μελέτη και Υλοποίηση 4 Πράσινων Σημείων Συλλογής, ένα σε κάθε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και σε κεντρικό σημείο του οδικού άξονα στη Νότια Χίο.
 • Ενεργή συμμετοχή της ΔΙΑΝΟΧ σε όλα τα σταδία διαχείρισης αστικών απορριμμάτων.
 • Αξιοποίηση όλων των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων χρηματοδότησης από υφιστάμενα Εθνικά Σχέδια με την αντίστοιχη  έγκριση αδειοδοτήσεων και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ.
 • Δημιουργία προγράμματος Greenpoint (μικρών Πράσινων σημείων) για κάθε εγκαταστάση κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης / συνάθροισης κοινού.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης με κατάλληλο περιεχόμενο ανά βαθμίδα.
 • Φιλοξενία εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων τόσο για τους Δημότες και Φορείς όσο και για την συνεχή κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού του Δήμου.
 • Συμβουλευτική για τους δημότες & επαγγελματίες με συχνές και στοχευόμενες δραστηριότητες (ημερίδες , ανοικτές παρουσιάσεις , σεμινάρια , εθελοντικές δράσεις κτλ) για την προώθηση της ανακύκλωσης με μόνιμο προσωπικό
 • Άμεση λειτουργία προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων κομποστοποίησης μέχρι και την έγκριση και υλοποίηση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού υλικού στη Χίο, δράση που θα οδηγήσει σε υψηλή ποσοστά ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων και σε αποτελεσματικότερη διαλογή και αξιοποίηση των υπολοίπων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών καθιστώντας πια τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
 • Πλήρης ανάπτυξη των υφιστάμενων εγκεκριμένων ΣΣΕΔ (Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης) σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
 • Επέκταση του δικτύου χωριστής συλλογής εκτός από τα τέσσερα (4) υπάρχοντα ρεύματα (γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό), και στα οργανικά με την τοποθέτηση των κατάλληλων κάδων συλλογής , για την επίτευξη των στόχων του Τοπικού και Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης αστικών απορριμμάτων.
 • Ενεργοποίηση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής των ζωικών υπολειμμάτων με ενεργή συμμετοχή του Δήμου με σκοπό την διάθεση τους προς τελική επεξεργασία.
 • Ενεργοποίηση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής των ελαιούχων υλών με σκοπό την διάθεση τους προς τελική επεξεργασία.
 • Οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής για τις μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) που βρίσκονται στα Αστικά Στερεά Απόβλητων (ΑΣΑ), και εκτροπή τους από την ταφή.
 • Δημιουργία δικτύων χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων, με στόχο την εκτροπή τους από την ταφή και την επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωσή τους
 • Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) σε συνεργασία με ιδιώτες και δημόσιους φορείς – άμεση οργάνωση του προγράμματος διαχείρισης.
 • Συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας και κοινής δράσης με τους επαγγελματίες που κάνουν εκτεταμένη χρήση υλικών συσκευασίας προκειμένου να επιτευχθεί μείωσή των παραγόμενων αποβλήτων όλων των ρευμάτων για την επίτευξη των Τοπικών και Εθνικών στόχων Πρόληψης.

 

Μετρήσιμο αποτέλεσμα – Χρονοδιάγραμμα: 2020-2025

 • Ετήσια αύξηση 4 ρευμάτων ανακύκλωσης (πλαστικό γυαλί μέταλλο χαρτί) κατά 15%. Συνολικός στόχος τετραετίας 75%
 • Εντός του 1ο εξαμήνου του 2020 αδειοδότηση και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
 • Εντος του 1ο εξαμήνου του 2021 αδειοδοτηση Πράσινων Σημείων στους ΣΜΑ
 • Εντος του 2ο εξαμήνου του 2021 κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού στη Χίο .
 • Εντός του 1ο εξαμήνου 2020 δημιουργία δικτύου συλλογής αποβλήτων εκσκαφών –κατασκευών –ογκωδών αντικειμένων με παράλληλη αδειοδότηση- λειτουργία χώρου διάθεσης –συγκέντρωσης αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ .

 

 • Εντός του 2ου εξαμήνου 2019 έναρξη 4ετούς προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης δημοτών και μαθητών .
 • Εντός του 1ου εξαμήνου 2020 δίκτυο περισυλλογής ζωικών αποβλήτων από τους παραγωγούς με στόχο το ποσοστό 90% από το τέλος του 2020.
 • Εντός του 1ου εξαμήνου 2020 δημιουργία- εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου ανακύκλωσης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Βγαίνουμε μπροστά και αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Δοκιμάζουμε μια Συμμαχία Αξιών προτάσσοντας στα κοινά αξίες, λησμονημένες μέχρι σήμερα.

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

 

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του συνδυασμού ΣυμμαΧία Αξιών. στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΣυμμαΧίας Αξιών, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]

 

5.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

 

7.  Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies.